Example_LDR

เป็นตัวอย่างในการวัดค่าความเข้มแสงด้วย LDR แล้วส่งค่าขึ้น server Anto ครับ

โดยอ่านค่าจาก LDR ด้วยค่า A0 บนบอร์ด NodeMCU ครับ

ตัวอย่าง code

ขอขอบคุณ Pae KongmeKa Ja เจ้าของ Project ครับ

results matching ""

    No results matching ""