Esp8266

ในส่วน Library ของ Hardware เราจะอ้างอิงตาม Esp8266 - genaric board

Connect wifi

anto.smartConfig();

เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ Wifi สำเร็จรูป โดยที่ถ้าเราไม่เคยต่อ wifi ด้วย anto smart config มาก่อน เจ้าตัว esp8266 จะทำให้ตัวเองเป็นที่กระจายสัญญาณ wifi เพื่อที่เราจะใช้ smart phone , tablet , computer เข้าไปตั้งค่า wifi ได้ และเมื่อตั้งค่าแล้ว มันจะจำเอาไว้แม้ไม่มีไฟเลี้ยง ในกรณีที่ต้องการตั้งค่าใหม่ก็คือ ต้องปิด wifi ตัวเดิม หรือทำให้ไม่เห็น wifi ตัวเดิม

anto.begin(ssid, pwd);

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเชื่อมต่อ wifi โดยกำหนด ssid และ password ของ wifi ที่ต้องการเชื่อมต่อลงในโปรแกรม

Connect mqtt

anto.mqtt.connect();

เป็นฟังก์ชันที่ใช้เชื่อมต่อกับ mqtt server ของ Anto

Call back mqtt function

anto.mqtt.onConnected(connectedCB);

เป็นฟังก์ชันที่จะเรียกใช้ก็ต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อกับ mqtt server ได้แล้ว ส่วนใหญ่ในฟังก์ชันนี้เรานำมาใช้ตั้งค่าการ sub ของ channel

anto.mqtt.onDisconnected(disconnectedCB);

เป็นฟังก์ชันที่จะเรียกใช้ก็ต่อเมื่อมีการหลุดการเชื่อมต่อกับ mqtt server ส่วนใหญ่นำมาใช้เชคสถานะการเชื่อมต่อ ถ้าหลดการเชื่อมต่อให้แสดงไฟสีแดงเป็นต้น

anto.mqtt.onData(dataCB);

เป็นฟังก์ชันที่จะเรียกใช้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลจาก server Anto ส่งเข้ามา ส่วนใหญ่ใช้ในการอ่านข้อมูลที่ได้มาแล้วนำมาสั่งใช้งานต่างๆ

anto.mqtt.onPublished(publishedCB);

เป็นฟังก์ชันที่จะเรียกใช้ก็ต่อเมื่อมีการส่งข้อมูลจาก thing ของเราขึ้นสู่ servo Anto สำเร็จ ส่วนใหญ่จะนำมาใช้เชคว่าค่าขึ้นไปแล้วหรือเปล่า

Subscribe and Public

anto.sub(channal);

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการ ติดตามข้อมูล(Subscribe)จาก channal ที่เราต้องการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าใน channal นั้นให้ทำการส่งค่า call back กลับมาที่ฟังก์ชัน dataCB()

ตัวอย่าง : anto.sub("LED1"); //หมายถึง ติดตามข้อมูลจาก channal ที่ชื่อว่า LED1

anto.pub(channal,value);

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการ ส่งข้อมูล (Public) เข้าสู่ Channal ที่เราต้องการ เมื่อส่งค่าสำเร็จจะทำการส่งค่า call back กลับมาที่ฟังก์ชัน publishedCB()

ตัวอย่าง : anto.pub("TEMP",12); //หมายถึง ส่งข้อมูล 12 ไปที่ channal ที่ชื่อว่า TEMP

หรือ

ตัวอย่าง : anto.pub("Talk","hello"); //หมายถึง ส่งข้อมูล hello ไปที่ channal ที่ชื่อว่า Talk

Service

anto.service(ServiceName);

เป็นฟังก์ชันในการใช้เรียกข้อมูล Service (สามารถดูชื่อในการเรียกใช้ service ที่นี่ ) จากทาง anto เพื่อนำมาใช้งานโดยในฟังก์ชันจะมีการ return ค่าออกมาเป็น String เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

ตัวอย่าง : anto.service("weather.bangkok.current.temp"); //หมายถึง ดึงข้อมูลอุณหภูมิปัจจุบันของกรุงเทพ

results matching ""

    No results matching ""