HTTP API

สำหรับหัวข้อนี้จะแสดงวิธีการเรียกใช้ API ของเราในอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งนอกจาก REST API แล้ว HTTP API ก็เป็นช่องทางที่ง่ายกว่าในการสั่งงาน เพราะว่าการเรียกใช้งานนี้ สามารถทดลองเรียกผ่าน Browser ได้โดยตรง โดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมประเภท REST Client ก่อน โดยเราจะใช้ HTTP GET ในการดึงและปรับเปลี่ยนข้อมูล

การอ่านค่าข้อมูล

ค่าที่ส่งไป

http:// หรือ https:// ตามด้วย api.anto.io/channel/get/ ตามด้วย Key ที่มีสิทธิ์ในการอ่านข้อมูล ตามด้วยชื่อ Thing และตามด้วยชื่อ Channel

ค่าที่รับกลับมา

ค่าจะรับกลับมาจะอยู่ในรูปแบบของ JSON หากการร้องขอที่ส่งไปสำเร็จ ค่า result จะเป็น true และหากการร้องขอไม่สำเร็จ ค่า result จะเป็น false และแสดงข้อมูลเพิ่มเติมที่ตัวแปร message

ตัวอย่าง

ตัวอย่างค่าที่ส่งไป

https://api.anto.io/channel/get/0JkPywjChUV73tIoZ9q21F48YvcbdADE5mKTxHag/smartdevice/led1

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ (ในกรณีสำเร็จ)

{
  "result": "true",
  "value": "1"
}

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ (ในกรณีไม่สำเร็จ)

{
  "result": "false",
  "id": "GETCHERR02",
  "message": "Incorrect API request or resources is not exist or permission denied"
}

การปรับปรุงค่าข้อมูล

ค่าที่ส่งไป

http:// หรือ https:// ตามด้วย api.anto.io/channel/set/ ตามด้วย Key ที่มีสิทธิ์ในการอ่านข้อมูล ตามด้วยชื่อ Thing ตามด้วยชื่อ Channel และสุดท้ายตามด้วยค่าที่ต้องการปรับปรุง (ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล) เช่นข้อมูลประเภท switch on/off หากต้องการปรับปรุงให้เป็น on ก็ให้ใส่ค่า 1 หรือต้องการปรับปรุงให้เป็น off ให้ใส่ค่า 0 เป็นต้น

ค่าที่รับกลับมา

ค่าจะรับกลับมาจะอยู่ในรูปแบบของ JSON หากการร้องขอที่ส่งไปสำเร็จ ค่า result จะเป็น true และหากการร้องขอไม่สำเร็จ ค่า result จะเป็น false และแสดงข้อมูลเพิ่มเติมที่ตัวแปร message

ตัวอย่าง

ตัวอย่างค่าที่ส่งไป

https://api.anto.io/channel/set/0JkPywjChUV73tIoZ9q21F48YvcbdADE5mKTxHag/smartdevice/led1/0

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ (ในกรณีสำเร็จ)

{
  "result": "true",
  "value": "0"
}

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ (ในกรณีไม่สำเร็จ)

{
  "result": "false",
  "id": "GETCHERR02",
  "message": "Incorrect API request or resources is not exist or permission denied"
}

results matching ""

  No results matching ""