อ่านค่าอุณหภูมิผ่าน dashboard และ แจ้งเตือนผ่าน Line

ในโปรเจคนี้จะใช้ NodeMCU อ่านค่า sensor อุณภูมิและความชื้น DHT22 แล้วนำค่าไปพลอตบนกราฟของ Dashboard Anto และสามารถตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับการแจ้งเตือนผ่าน Line ได้

สามารถเข้าไปดูวีดีโอได้ที่ :

Code example

/*
 * This example is meant to be used as a starting point
 * for working with Anto.io services and DHT sensor module
 *
 * 2017/06/17
 * by Anto.io team
 *
 */

#include <AntoIO.h>
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 2  //port D4
#define DHTTYPE DHT22

const char *ssid = "xxx";
const char *pass = "xxx";
const char *user = "xxx";
const char *token = "xxx";
const char *thing = "nodeMCUwithLine";

// initialize AntoIO instance
AntoIO anto(user, token, thing);

//initialize dht instance
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);

// Line config
#define LINE_TOKEN "xxx"

float tempCutOff = 1000;
float humidCutOff = 1000;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(10);

 Serial.println();
 Serial.println();
 Serial.print("Anto library version: ");
 Serial.println(anto.getVersion());

 Serial.print("\nTrying to connect ");
 Serial.print(ssid);
 Serial.println("...");

 anto.begin(ssid, pass, messageReceived);
 Serial.println("\nConnected Anto done");

 anto.sub("tempCutOff");
 anto.sub("humidCutOff");

 //dht start
 dht.begin();
}


void loop() {
 anto.mqtt.loop();

 if (!anto.mqtt.isConnected())
  Serial.println("Disconnected");

 float temp = dht.readTemperature();
 float humid = dht.readHumidity();

 Serial.print("TEMP: ");
 Serial.println(temp);

 Serial.print("HUMID: ");
 Serial.println(humid);

 if(temp >= 0){
   anto.pub("Temp",temp);  
   if(temp >= tempCutOff){
    Line_Notify("HaAHa farm kub");
   }
 }

 if(humid >= 0){
   anto.pub("Humid",humid);
   if(humid >= humidCutOff){
    Line_Notify("help! Humid");
   }
 } 

 delay(1000);
}

// a callback function for arriving data.
void messageReceived(String thing, String channel, String payload) {
 Serial.print("Recieved: ");
 Serial.print(thing);
 Serial.print("/");
 Serial.print(channel);
 Serial.print("-> ");
 Serial.println(payload);

 if(channel.equals("tempCutOff")){
    float value = payload.toFloat();
    tempCutOff = value;
 }
 else if(channel.equals("humidCutOff")){
    float value = payload.toFloat();
    humidCutOff = value;
 }
}

void Line_Notify(String message) {
 WiFiClientSecure client;

 if (!client.connect("notify-api.line.me", 443)) {
  Serial.println("connection failed");
  return;  
 }

 String req = "";
 req += "POST /api/notify HTTP/1.1\r\n";
 req += "Host: notify-api.line.me\r\n";
 req += "Authorization: Bearer " + String(LINE_TOKEN) + "\r\n";
 req += "Cache-Control: no-cache\r\n";
 req += "User-Agent: ESP8266\r\n";
 req += "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";
 req += "Content-Length: " + String(String("message=" + message).length()) + "\r\n";
 req += "\r\n";
 req += "message=" + message;
 client.print(req);

 delay(20);

 // Serial.println("-------------");
 while(client.connected()) {
  String line = client.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
   break;
  }
  //Serial.println(line);
 }
 // Serial.println("-------------");
}

อย่าลืมเข้าไปแก้ไขในส่วน
SSID,Password,Channel , Things , Key , Line token และ อื่นๆ ด้วยนะครับ

คอร์สสอน พี่ช้าง

results matching ""

  No results matching ""