เตรียมตัวเริ่มต้น

Hardware ที่ต้องการ

  1. Node32s ( หรือตระกูล esp32 แต่แนะนำให้ใช้ Node32s )
  2. Prototype Board
  3. LED 3 ตัว (เขียว ,เหลือง ,แดง)
  4. ตัวต้านทาน R 330 โอห์ม
  5. สายจัมป์
  6. สาย micro usb ( ตรวจสอบสายว่าสามารถโอนข้อมูลได้ )

results matching ""

    No results matching ""