Quick start with NodeMCU

ในส่วนของ Quick start เราจะมาทำโปรเจค "เปิด/ปิด ไฟผ่าน Internet" กันนะครับ เป็นการปูพื้นฐานในการใช้งาน NodeMCU กับ Anto รับส่งข้อมูลสถาณะของไฟ LED กัน

คลิปประกอบการสอน "เปิด/ปิด ไฟผ่านระบบ Internet"

https://www.youtube.com/watch?v=ejah56y7dhk

results matching ""

    No results matching ""